Aanvraagformulier subsidie Leefbaarheidsfonds

  • Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een natuurlijk persoon of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen. (art. 3 Uitvoeringsregeling)
  • Een aanvraag kan jaarlijks worden ingediend tot 31 december van het desbetreffende jaar.
  • Het indienen van een aanvraag is niet mogelijk indien de activiteit al heeft plaatsgevonden.
  • Een volledig ingevulde aanvraag dient uiterlijk twee weken vóór aanvang van de activiteit door ons te zijn ontvangen (artikel 7 lid 1 Uitvoeringsregeling).
  • Alle regels waar uw aanvraag aan moet voldoen staan vermeld in de Uitvoeringsregeling Leefbaarheidsfonds.
  • U dient zelf na te gaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor de activiteit. Om dit te beoordelen kunt u op deze pagina controleren of dit het geval is.

De gemeente Heerhugowaard verwerkt uw persoonsgegevens zoals bepaald is in de Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit gebeurt als u gebruik maakt van de diensten van de gemeente. Of omdat u deze gegevens aan de gemeente geeft. Dit gaat bijvoorbeeld om uw naam, adres, geboortedatum en -plaats of uw contactgegevens. Welke gegevens verwerkt worden hangt af van het product of de dienst die u gebruikt. Dit wordt beschreven in een verwerkingsregister. Klik hier om het verwerkingsregister te bekijken.

Deel 1: Uw gegevens


De aanvrager verklaart door ondertekening niet failliet verklaard te zijn of aan hem is geen surseance van betaling verleend of is ten aanzien van hem de regeling schuldsanering natuurlijke personen niet van toepassing verklaard, dan wel een verzoek tot faillissement, surseance van betaling of schuldsanering daartoe niet bij de rechtbank ingediend.

Ondertekening aanvrager

Deel 2: Activiteit

De activiteit dient bij te dragen aan het bevorderen van de sociale samenhang en verbinding doordat bewoners uit Heerhugowaard elkaar ontmoeten en elkaar beter leren kennen bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten. (art. 2 Uitvoeringsregeling)

Afbeelding/foto m.b.t. de activiteit voor publicatie
Betreft de activiteit een buurtbarbecue of buurtfeest? (art.10 lid 2 Uitvoeringsregeling)

Bij buurtbarbecues en buurtfeesten dient er een passende tegenprestatie te worden verricht.

Deel 3: Subsidie


Wat zijn de kosten en hoeveel subsidie vraagt u aan voor de activiteit?
U dient hiertoe in onderstaand schema een begroting in te vullen. Een eventuele toelichting kunt u op een apart blad bijvoegen.
Niet in aanmerking komen de kosten voor: alcoholische dranken; fysieke projecten; arbeidsloon organisatoren; onvoorzien en diversen. (art. 4 lid Uitvoeringsregeling). De subsidie voor maaltijden bedraagt maximaal € 4,- per persoon (art. 5 lid 2 Uitvoeringsregeling).
Via de materialencommissie is het mogelijk tegen sterk gereduceerde tarieven gebruik te maken van materialen voor uw activiteit of initiatief. U kunt hierover informatie vinden op de materiaalcommissie pagina.
Uitgaven
Inkomsten
Eigen bijdrage deelnemers
Sponsoren
Fondsen
Overig

Totaal uitgaven € 0,00
Totaal inkomsten € 0,00
Gevraagd subsidiebedrag
(uitgaven minus inkomsten)
€ 0,00
Handtekening